ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5.

Kategorie: Przetargi

W związku z realizacją projektu: „Rozwój przedsiębiorstwa ATLAS-SOLLICH ZSE poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii prowadzącej do powstania nowego produktu” , dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, dla Poddziałania 2.2.1.

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę „Wykonania i wdrożenia internetowego e-sklepu”.

Termin składania ofert:
Oferty należy złożyć lub przesłać do dnia 14.11.2017r.
Oferty, które wpłyną po dacie 14.11.2017r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Oferty można składać:
a. Osobiście w siedzibie Zamawiającego, ul. Złota 9, 80-297 Rębiechowo, w dni robocze, w godz. 8.00 do 15.00
b. Pocztą kurierską
c. Pocztą elektroniczną

Adres do korespondencji:
ATLAS-SOLLICH Zakład Systemów Elektronicznych Andrzej Sollich, ul. Złota 9, 80-297 Rębiechowo,
z dopiskiem „Oferta na wykonanie i wdrożenie internetowego e-sklepu”

Link do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1059606

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY:
Rębiechowo, dn. 16-11-2017r.
Wybór oferty na „wykonanie i wdrożenie internetowego e-sklepu”
1) Oferty które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
BeeCtrl Sp. z o.o. , ul. Armii Krajowej 116/3, 81-824 Sopot,
2) Oferta złożona przez firmę BeeCtrl Sp. z o.o. , ul. Armii Krajowej 116/3, 81-824 Sopot, w wyniku oceny Komisji otrzymała 100 punktów.
3) Oferta firmy BeeCtrl Sp. z o.o. , ul. Armii Krajowej 116/3, 81-824 Sopot została wybrana do realizacji niniejszego zamówienia.