ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4.

Kategorie: Przetargi

W związku z realizacją projektu: „Rozwój przedsiębiorstwa ATLAS-SOLLICH ZSE poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii prowadzącej do powstania nowego produktu” , dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, dla Poddziałania 2.2.1.

Zapraszamy do złożenia oferty na roboty budowlane „Budowa budynku biurowo-usługowo-handlowego z częścią mieszkalną” .

Termin składania ofert:
Oferty należy złożyć lub przesłać do dnia 27.10.2017 włącznie.
Oferty, które wpłyną po dacie 27.10.2017 nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Oferty można składać:
a. Osobiście w siedzibie Zamawiającego, ul. Złota 9, 80-297 Rębiechowo, w dni robocze, w godz. 8.00 do 15.00
b. Pocztą kurierską
c. Pocztą elektroniczną

Adres do korespondencji:
ATLAS-SOLLICH Zakład Systemów Elektronicznych Andrzej Sollich, ul. Złota 9, 80-297 Rębiechowo,
z dopiskiem „Oferta na roboty budowlane”.

Link do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1044615

Zmiana treści ogłoszenia:
Został wydłużony czas składania ofert pocztą elektroniczną do dnia 27.10.2017 r do godz. 24.00.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY:
Rębiechowo, dn. 30-10-2017r.
1) Oferty które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
–>Oferta firmy ELWOJKAM Wojciech Kamiński, ul. Jabłoniowa 35, 83-330 Żukowo.
2) Oferta złożona przez firmę ELWOJKAM Wojciech Kamiński, ul. Jabłoniowa 35, 83-330 Żukowo, w wyniku oceny Komisji otrzymała 100 punktów.
3) Oferta firmy ELWOJKAM Wojciech Kamiński, ul. Jabłoniowa 35, 83-330 Żukowo została wybrana do realizacji niniejszego zamówienia.