ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2.

Kategorie: Przetargi

W związku z realizacją projektu: „Rozwój przedsiębiorstwa ATLAS-SOLLICH ZSE poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii prowadzącej do powstania nowego produktu” , dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, dla Poddziałania 2.2.1.

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę wykonania i wdrożenia internetowego e-sklepu.

Termin składania ofert:
Oferty należy złożyć lub przesłać do dnia 17.08.2017 do godz. 09.00.
Oferty, które wpłyną po dacie 17.08.2017 i godzinie 09.00 nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Oferty można składać:
a. Osobiście w siedzibie Zamawiającego, ul. Złota 9, 80-297 Rębiechowo, w dni robocze, w godz. 8.00 do 14.00
b. Pocztą kurierską
c. Pocztą elektroniczną

Adres do korespondencji:
ATLAS-SOLLICH Zakład Systemów Elektronicznych Andrzej Sollich, ul. Złota 9, 80-297 Rębiechowo,
z dopiskiem „Oferta na wykonanie i wdrożenie internetowego e-sklepu”

Link do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1045813

Poniżej znajdują się pytania i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego.

Pytania i odpowiedzi – plik pdf.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY:
Rębiechowo, dn. 18-08-2017r.
Zgodnie z art. 93, ust.1, p.4 Prawa zamówień publicznych zamówienie zostało unieważnione.
Unieważnienie zamówienia wynika z faktu, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.