ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15

Kategorie: Wszystkie wpisy

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/2018.

W związku z realizacją projektu: „Rozwój przedsiębiorstwa ATLAS-SOLLICH ZSE poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii prowadzącej do powstania nowego produktu” , dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, dla Poddziałania 2.2.1.

Zapraszamy do złożenia oferty na  dostawę „Multimetrów cyfrowych”,

Termin składania ofert:
Oferty należy złożyć lub przesłać do dnia 27.09.2018 włącznie.
Oferty, które wpłyną po dacie 27.09.2018 nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Oferty można składać:
a. Osobiście w siedzibie Zamawiającego, ul. Złota 9, 80-297 Rębiechowo, w dni robocze, w godz. 8.00 do 14.00
b. Pocztą kurierską
c. Pocztą elektroniczną, na adres mailowy:  sollich [at] atlas-sollich [.] pl

Adres do korespondencji:
ATLAS-SOLLICH Zakład Systemów Elektronicznych Andrzej Sollich, ul. Złota 9, 80-297 Rębiechowo,
z dopiskiem Oferta na dostawę multimetrów cyfrowych”,

Link do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1121357

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

W związku z błędnym zapisem „Terminu składania ofert” podanym w Bazie konkurencyjności,

został zmieniony termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert do dnia 05.10.2018 włącznie

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Rębiechowo, dn.09-10-2018

  1. Oferty które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
  • BIALL Sp. Z o.o., ul. Barniewicka 54C, 80-299 Gdańsk.
  1. Oferta złożona przez firmę   BIALL Sp. Z o.o., ul. Barniewicka 54C,  80-299 Gdańsk, w wyniku oceny Komisji otrzymała 100 punktów i została wybrana do realizacji Zapytania ofertowego.

Andrzej Sollich – dyrektor