ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 12

Kategorie: Wszystkie wpisy

W związku z realizacją projektu: „Rozwój przedsiębiorstwa ATLAS-SOLLICH ZSE poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii prowadzącej do powstania nowego produktu” , dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, dla Poddziałania 2.2.1.

Zapraszamy do złożenia oferty na  dostawę „środowisk programistycznych do tworzenia oprogramowania”,

Termin składania ofert:
Oferty należy złożyć lub przesłać do dnia 17.08.2018 włącznie.
Oferty, które wpłyną po dacie 17.08.2018 nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Oferty można składać:
a. Osobiście w siedzibie Zamawiającego, ul. Złota 9, 80-297 Rębiechowo, w dni robocze, w godz. 8.00 do 14.00
b. Pocztą kurierską
c. Pocztą elektroniczną

Adres do korespondencji:
ATLAS-SOLLICH Zakład Systemów Elektronicznych Andrzej Sollich, ul. Złota 9, 80-297 Rębiechowo,
z dopiskiem oferta na  dostawę środowisk programistycznych do tworzenia oprogramowania”,

 

Link do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1122670

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Rębiechowo, dn. 20-08-2018

  1. Oferty które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe,

Dla części 1. Zintegrowane środowisko programistyczne z kompilatorem do tworzenia oprogramowania na mikrokontrolery  z rdzeniem ARM – 1 szt., złożono następujące oferty:

  • RK-SYSTEM S.C. Robert Kacprzycki, Zenona Kacprzycka, ul. Chełmońskiego 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Dla części 2. Zintegrowane środowisko programistyczne do tworzenia aplikacji na komputery z systemem operacyjnym Windows – 1 szt., złożono następujące oferty:

  • KOMEX A. Szadowiak sp.j., 91-463 Łódź, ul. Zgierska 73.
  1. Oferta złożona przez firmę   RK-SYSTEM S.C.  Robert Kacprzycki, Zenona Kacprzycka ul. Chełmońskiego 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, w wyniku oceny Komisji otrzymała 100 punktów i została wybrana do realizacji części 1. Zapytania ofertowego.
  2. Oferta złożona przez firmę KOMEX A. Szadowiak sp.j. 91-463 Łódź, ul. Zgierska 73, w wyniku oceny Komisji otrzymała 100 punktów i została wybrana do realizacji części 2. Zapytania ofertowego

Andrzej Sollich – dyrektor